do 24 aug

Zijn uw contracten en algemene voorwaarden al aangepast aan de nieuwe regels inzake invordering bij consumenten?

1 september is dit jaar niet enkel de eerste schooldag, maar ook de dag waarop uw contracten en algemene voorwaarden moeten aangepast zijn aan de nieuwe regels inzake minnelijke invordering van onbetaalde facturen aan consumenten. Vanaf 1 december 2023 zullen deze regels ook gelden voor alle bestaande overeenkomsten tussen uw onderneming en consumenten.

De nieuwe regels voorzien in een aantal bijkomende beschermingen voor de consument. Zo moet u voortaan  eerst een kosteloze herinnering sturen aan de consument, waarna die 14 dagen heeft om alsnog te betalen. Pas na het verstrijken van die termijn kan u  zich beroepen op interesten en/of een schadebeding.

Die eerste kosteloze herinnering dient een aantal zeer specifieke dingen te vermelden, zoals het openstaand bedrag, het eventuele schadebeding en interest maar ook een duidelijke omschrijving van het product/de dienst waarop de factuur betrekking heeft. De consument moet daarnaast ook geïnformeerd worden over de vervaldatum en dus vanaf wanneer er kosten/interesten kunnen worden aangerekend. Het is nu dus zaak om een nieuwe template voor deze herinnering uit te (laten) werken.

Nalatigheidsinteresten worden door de wetgever beperkt tot de wettelijke interest verhoogd met 8 % (vandaag komt dit op 12 %). Waar het vroeger gebruikelijk was hier met vaste percentages van 12 % of meer te werken, kan dat nu dus niet meer. Schadebedingen worden bovendien beperkt op basis van de hoofdsom die de consument dient te betalen. De bedragen die de wet voorschrijft liggen over het algemeen lager dan wat vandaag gangbaar is in veel algemene voorwaarden.

Dat het de wetgever serieus is, blijkt duidelijk uit de sancties waaraan ondernemingen die zich niet houden aan de nieuwe wet zich blootstellen. Vooreerst zijn bepalingen in algemene voorwaarden/overeenkomsten die de onderneming van de wettelijke verplichtingen zouden vrijstellen nietig. Daarnaast voorziet de wet dat schadebedingen in overeenkomsten die de gestelde grenzen te boven gaan voor niet geschreven gehouden worden. Bovendien heeft niet niet-respecteren van bepaalde verplichtingen tot gevolg dat de consument vrijgesteld is van betaling van het schadebeding. Tot slot wordt de overtreding van een aantal bepalingen strafrechtelijk beboet. De economische inspectie zal hierop controleren.

Een aanpassing van algemene voorwaarden/standaardovereenkomsten met consumenten dringt zich met andere woorden op. Die aanpassingsronde is bovendien ineens een opportuniteit om rekening te houden de regels van het nieuwe verbintenissenrecht, dat sinds 1 januari 2023 ook van kracht is op nieuwe overeenkomsten.

Legal Alert powered by Deloitte.

Kristof Cox, partner Legal van Deloitte Hasselt staat u graag bij met raad en daad in geval van vragen: krcox@deloitte.com.