di 18 jun

VKW kritisch voor alsnog goedgekeurde Europese natuurherstelwet

Werkgeversorganisatie VKW reageert erg bezorgd op de in extremis toch nog goedgekeurde Europese natuurherstelwet. Het doel ervan is zeker nobel, maar de prijs die onze economie dreigt te moeten betalen indien men die eng en strikt zal interpreteren en toepassen zou buitenproportioneel kunnen zijn.

Op een moment dat Europa de krachten moet bundelen en alle zeilen moet bijzetten om zijn economische kracht in de wereld enigszins te handhaven, wordt alsnog gekozen om Europa in een avontuur te storten, waarvan de impact en repercussies, zeker inzake vergunningverlening, onzeker en te weinig onderzocht zijn. Zeker voor kleine open economieën in dichtbevolkte regio's – zoals Vlaanderen – vormt een erg strikte toepassing een risico. 

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW: "Hoe nobel haar doelstelling ook, en hoewel de Europese natuurherstelwet gelukkig eerder al werd afgezwakt, toch vormt wat nu voorligt mits foute interpretatie nog altijd een potentiële tikkende tijdbom voor onze economie. Vanuit VKW durven we hopen dat de nieuw te vormen Europese Commissie deze natuurherstelwet verder zal beoordelen vanuit een meer gezonde economische realiteit. Want zonder volledige helderheid zou dit juridisch misbruikt kunnen worden en dan dreigt onze economie – als welvaartscreator en jobverschaffer -  alsnog verliezer te worden."

VKW bepleit al langer een gedifferentieerd Europees beleid dat rekening houdt met de eigenheid van de verschillende regio’s (bv. het dichtbevolkte Vlaanderen). De Europese natuurherstelwet, die beoogt om de biodiversiteit te herstellen met maatregelen om minstens 20 procent van de land- en zeegebieden in Natura 2000-gebieden in de EU te 'herstellen' tegen 2030 en alle ecosystemen waar herstel nodig is tegen 2050, doet dit echter allerminst. Het behoud en herstel van biodiversiteit is prima, maar moet op een manier gebeuren die hand in hand gaat met economische ontwikkeling, zonder deze onmogelijk te maken. Hoewel de originele voorstellen aangepast en versoepeld werden, blijft de (juridische) impact van deze bijkomende doelen op het verlenen van vergunningen voor onze bedrijven, landbouw en infrastructuur erg onduidelijk. Een recente socio-economische impactanalyse door de Vlaamse Regering toonde aan dat de algemene doelstellingen wel degelijk een doorwerking zullen kennen op ruimtelijke planning- en vergunningsprocedures.

Deze nieuwe wetgeving verhoogt dus de druk op en onzekerheid voor onze bedrijven. Terwijl er juist nood is aan meer zekerheid en een snellere en flexibelere vergunningverlening en toekomstperspectief voor onze (Europese) bedrijven en in het bijzonder voor de maakindustrie. 

VKW vraagt om de economische partners maximaal te betrekken bij de uitwerking van deze nieuwe wetgeving en de hieruit volgende planningsinitiatieven inzake natuurherstel, zodat de economische impact en schade zo veel als mogelijk kan worden beperkt.